Creació web

Dr. Josep Maria Marquès (1939-2007)

Dr. Josep Maria Marquès

Nascut a Cruïlles (Baix Empordà) l'any 1939, completà els estudis eclesiàstics, cursats al Seminari diocesà de Girona, amb la llicenciatura en Teologia, que assolí a la universitat pontifícia Gregoriana de Roma. Després d'un temps d'ensenyament de la Teologia Fonamental al mateix Seminari, on també tingué cura de la Biblioteca -i havent professat un curs d'introducció a la Teologia al Col·legi Universitari de Girona- emprengué estudis d'història i aconseguí la llicenciatura a la Universitat Autònoma de Barcelona i el doctorat en Història de l'Església a la Gregoriana de Roma amb una tesi sobre les relacions Església-Estat a Espanya a la segona meitat del s. XVII.

Fou director de l'Arxiu diocesà de 1981 a 2007. Va ensenyar al Seminari diocesà de Girona, a la Facultat de Teologia de Barcelona i a la facultat de Pedagogía de la Universitat de Girona.

Fou membre de l'lnstitut d'Estudis Gironins i de la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics (filial de l'lnstitut d'Estudis Catalans), també va ser becari de l'lnstitut Espanyol d'Història Eclesiàstica, que té la seva seu a 'Església Nacional de Montserrat, a Roma. El 2001 fou nomenat membre corresponent de la Real Academia de la Historia de Madrid. El Dr. Marquès va morir el novembre de 2007.
Bibliografia acadèmica
1959
1.- "La Iglesia de Gerona durante los sitios de 1808 y 1809", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 13 (1959), 305-356.

1960
2.- [Col.lab. amb Jaume Marquès C.], "Apuntes históricos sobre el palacio episcopal de Gerona", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 14 (1960), 263-306.

1962
3.- [Col.lab. amb José Janini], "Manuscritos de la Colegiata de San Félix de Gerona", dins Hispania Sacra 15 (1962), 401-437.

1965
4.- "Facsímiles de manuscritos litúrgicos toledanos en los legajos de Burriel (Biblioteca Nacional)", dins Hispania Sacra 18 (1965), 27-32.

1966
5.- San Pedro de Figueras, Figueres, 1966, 30 pp.

1974
6.- [Col.lab. amb Frederic Pujol], "Catàleg de les obres de Mn. Lluís Romeu", dins Ausa (Vic) 7 (1974) 187-210.
7.- "Relationes ad Limina" de la provincia eclesiástica Tarraconense en el Archivo Vaticano", dins Analecta Sacra Tarraconensia 47 (1974), 209-217.

1975
8.- "Onomàstica gironina", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 22 (1975), 51-73.
9.- Pere Antoni de Vilobí, síndic dels remences, Vilobí d'Onyar, 1975, 24 pp.

1976
10.- "Indices del archivo de la Nunciatura de Madrid. I. 1664-1754, dins Anthologica Annua 22-23 (Roma 1975-1976), 691-853.
11.- "Estructures i mentalitats a l'església gironina (1875-1900)", dins Revista de Girona 76 (1976), 135-141.
12.- Vilobí d'Onyar a través del capbreu d'en Ramon Malars (1338), Vilobí d'Onyar, 1976, 26 pp, republicat dins Estudios de historia agraria (Barcelona) 5 (1985), 27-52.

1977
13.- "Constantino Bonet, obispo de Gerona (1862-1875)", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 23 (1976-1977), 257-278; 24 (1978), 177-204.
14.- Uns homes de Vilobí compren per al rei la jurisdicció del poble (1374), Vilobí d'Onyar, 1977, 12 pp.

1978
15.- "Las instrucciones de la Nunciatura de Barcelona (1710-1713)", dins Anthologica Annua 24 (1977-1978), 681-802.
16.- L'Església a Vilobí d'Onyar, Vilobí d'Onyar, 1978, 20 pp.
17.- "El mestre Renall a Girona", dins Revista de Girona 85 (1978), 339-343.
18.- "Els calendaris de Girona", dins Miscel.lània Litúrgica catalana I, Barcelona, 1978, 135-166.
19.- "Aviyonet de Puigventós, poble, parròquia i castell", dins Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 13 (Figueres, 1978), 11-66.

1979
20.- "Escoles gironines del segle XVII", dins Revista de Girona 87 (1979), 77-81.


1980
21.- "Per a una geografia religiosa de la diòcesi de Girona", dins Revista de Girona 93 (1980), 311-314.

1981
22.- "Sant Feliu de Guíxols el 1602", dins Estudi General. Miscel.lània commemorativa del desè aniversari del Col.legi Universitari de Girona, Girona, 1981, 131-135.
23.- "Els estudis al Seminari (1826-1918)", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 25/II (1981), 255-267.
24.- "Entre Roma y Madrid. La nunciatura española en 1675", dins Anthologica Annua 26-27 (1980-1981), 407-553.
25.- "El sepulcre de Sant Daniel, de mestre Aloy", dins Revista de Girona 96 (1981), 195-201.

1982
26.- "De Cornellà a Caracas. L'arquebisbe Coll i Prats (1754-1822)", dins Revista de Girona 100 (1982), 241-245.
27.- Guia de l'arxiu diocesà de Girona, Girona, 1982, 24 pp.

1983
28.- Cultura cristiana a Catalunya, Girona, 1983, 28 pp.
29.- La Santa Sede y la España de Carlos II. La negociación del nuncio Millini, 1675-1685, Roma 1983, 259 pp.

1984
30.- "El Dr. Cirus Valls, pedagog, orador i acadèmic (1741-1818?)", dins Revista de Girona 106 (1984), 39-44.
31. -"Clàusules d'evicció d'alguns notaris gironins del segle XIII, dins Arxiu de Textos Catalans Antics 3 (1984), 13-27.
32.- "Tribunals peculiars eclesiàstico-civils de Catalunya: les Contencions i el Breu", dins Primer Congrés d'Història moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, II, 381-392.
33.- "La senyoria eclesiàstica de Sant Sadurní de l'Heura fins al 1319", dins Estudis del Baix Empordà 3 (1984), 71-106.
34.- Pergamins de la Mitra (881-1687). Arxiu Diocesà de Girona, Girona, 1984, 190 pp (Monografies de l'Institut d'Estudus Gironins, 10).

1985
35.- [Col.lab. amb J. Cervera], "Nota sobre un catecisme del s. XVIII, de Sant Feliu de Guixols", dins Estudis del Baix Empordà 4 (1985), 135-143.
36.- Arxiu Diocesà de Girona. Balanç i perspectiva, Girona, 1985, 36 pp.
37.- "Una mirada cap al passat de les parròquies", dins Quaderns de Pastoral (Barcelona) 93 (1985), 25-40.
38.- "Exclaustració i exclaustrats", dins Revista de Girona 113 (1985), 300-304.
39.- Indices del Archivo de la Nunciatura de Madrid. II. Vols 103-228. Roma, 1985, 155 pp (Publ. del Instituto Español de Historia Eclesiástica. Subsidia, 19).
40.- "L'arxiu del monestir de Banyoles", dins Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, 1980-1984 [1985], 9-25.
41.- "Documents sobre l'església de Sant Miquel de Roca", dins Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, 1980-1984 [1985], 133-144.

1986
42.- Rutes d'Art Sacre (1939-1985), Girona, 1986, 107 pp (Quaderns de la Revista de Girona, 3).
43.- "El Mont: noves dades sobre el monestir i el santuari", dins Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i comarca. Annals, 1986, t I, 107-136.
44.- "Sis diaris i memòries de guerra sacerdotals", dins La guerra civil a les comarques gironines (1936-1939), Girona, 1986, 71-87.
45.- El cartoral de Santa Maria de Roses (segles X-XIII), Barcelona 1986, 156 pp (Institut d'Estudis Catalans. Memòries de la secció Històrico-Arqueològica, XXXVII).
46.- "Fragment de diàleg entre el duc i el filòsof", dins Arxiu de Textos Catalans Antics 5 (1986), 281-285.
47.- [Col.lab. amb J. Alturo], "La publicació de col.leccions documentals", dins Arxiu de Textos Catalans Antics 5 (1986), 305-324.
48.- "Dades sobre el temple monàstic i parroquial de Sant Feliu de Guíxols (s. XV-XVII)", dins Estudis del Baix Empordà 5 (1986), 87-112.
49.- "Documents sobre conspiracions profranceses al bisbat de Girona, 1653-1661", dins Paraula i Història. Miscel.lània P. Basili de Rubí, Barcelona, 1986, 687-700 (=Estudis Franciscans 87 (1986), 979-992).

1987
50.- Santa Maria de Porqueres, església romànica del segle XII, Girona, 1987, 32 pp (Col.lecció Sant Feliu, 1).
51.- Impresos gironins de la biblioteca del Seminari Diocesà (1502-1936), Girona, 1987, 225 pp (Col.lecció Francesc Montsalvatje, 2).
52.- [Col.lab. amb Pere Micaló], Santa Maria de Palamós, Palamós, 1987, 40 pp (Col.lecció Sant Feliu, 2).
53.- "Documents en pergamí de l'Arxiu Municipal de Palamós", dins Estudis del Baix Empordà 6 (1987), 119-135.
54.- Cistella i l'ermita de Vida, Cistella 1987, 15 pp (Col.lecció Sant Feliu, 3).

1988
55.- "Pergamins de Santa Maria de Palamós", dins Estudis del Baix Empordà 7 (1988), 101-146.
56.- "El sínode de Lleida de 1418", dins Jornades sobre el Cisma d'Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià, Barcelona, 1988, 465-478.
57.- "La Corona d'Aragó als registres d'Urbà VI", dins Jornades sobre el Cisma d'Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià, Barcelona, 1988, 457-463.
58.- "Fundacions de causes pies al bisbat de Girona (s. XVI-XIX)", dins Segon Congrés d'Història Moderna de Catalunya. Pedralbes. Revista d'història moderna, 8-I, Barcelona 1988, 513-523.
59.- [Col.lab. amb Pere Micaló], El monestir de Cervià, Cervià, 1989, 48 pp (Col.lecció Sant Feliu, 5).
60.- "Gent, terra i bestiar a Vilobí", dins Quaderns de la Selva 2 (1988), 145-155.

1989
61.- La parròquia de Borrassà, Borrassà 1989, 48 pp (Col.lecció Sant Feliu, 7).
62.- Arxiu Diocesà de Girona. Una etapa, Girona, 1989, 70 pp (Col.lecció Sant Feliu, 8).
63.- "Un nou fragment de Guillem de Conques en català", dins Arxiu de Textos Catalans Antics 7/8 (1988-1989), 288-293.
64.- "L'avui i el demà de la cultura cristiana a Catalunya", dins Revista Catalana de Teologia XIV (1989), 565-576.
65.- "Documents de Santa Maria de Lladó anteriors al s. XIV conservats a l'Arxiu Diocesà de Girona", dins Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 22 (1989), 271-291.
66.- "Fundaciones de beneficios en el obispado de Gerona, s. XII-XVIII", dins Anthologica Annua 36 (1989), 493-507.
67.- "Sant Esteve de Riudellots, parròquia medieval", dins El Cric (Riudellots de la Selva, suplement del número 50), Riudellots, 1989, 37-44.
68.- Josep M. MARQUÈS, "Impresos forenses de la Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona (1604-1878)", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 30 (1988-89), 389-430.

1990
69.- "Nota sobre crèdits de jueus de Girona, 1418-1420", dins Jornades d'Història dels Jueus a Catalunya. Actes. Girona, abril 1987. Girona, Ajuntament 1990, 333-338
70.- "El Vestuari de Girona i l'illa de Mallorca", dins XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó (Palma de Mallorca, 27 setembre - 1 octubre 1987), Institut d'Estudis Baleàrics, 1990, Comunicacions II, 215-232.
71.- Cristians de Girona, Girona 1990, 96 p. (Quaderns de la Revista de Girona, 29).

1991
72.- Monestir i esglésies de Breda, Breda 1991, 64 p.
73.- La parròquia d'Avinyonet, Avinyonet 1991, 64 p.
74.- "Los empréstitos pontificios de 1860 y 1864 en España", dins Anthologica Annua 38 (1991), 203-227.
75.- "Algunes referències documentals sobre la canònica i la col.legiata de Vilabertran (1300-1835)", dins Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 24 (1991) 111-125.
76.- "Un formulari de lletres de la cúria eclesiàstica de Girona", dins Arxiu de Textos Catalans Antics 10 (1991), 319-334.


1992
77.- [En col.laboració amb Josep Clara] Sant Feliu de Girona, Girona 1992, 64 p.
78.- Santa Maria de Roses, Roses 1992, 54 p.
79.- "Benediccions de barques", dins Estudis del Baix Empordà 11 (1992), 5-11.
80.- "Jueus del Baix Empordà a les lletres episcopals (1326-1385)", dins Estudis del Baix Empordà 11 (1992), 13-31.
81.- "La diòcesi de Girona a través de les lletres de la cúria (1420-1620)", dins Miscel.lània en honor del cardenal Narcís Jubany i Arnau, Barcelona 1992, 391-408.
82.- "Argimon: indret castell i santuari. Dades inèdites", dins Quaderns de la Selva 5 (1992), 31-42.
83.- "Pergamins de Santa Maria de Besalú a l'Arxiu Diocesà de Girona", dins Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i comarca. Annals 1990-1991, Olot 1992), 239-310.

1993
84.- [Col.laboració amb Narcís Amich] La parròquia de Celrà, Celrà 1993, 64 pp.
85.- La parròquia de Siurana. Esglésies de Santa Coloma de Siurana i "Santa Llúcia" (Sant Esteve) de Tonyà, Siurana 1993, 64 pp
86.- Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV), Barcelona (Fundació Noguera) 1993, 865 pp en dos vols.
87.- "La investigació de la història religiosa de Catalunya als arxius", dins I Congrés d'Història de l'Església Catalana (Solsona, del 20 al 23 de setembre de 1993), Actes, Barcelona 1993, t. I, 9-28.
88.- "El govern de la diòcesi i de la bisbalia de Girona (1334-1362)", dins Estudis del Baix Empordà 12 (1993) 85-105.
89.- "Ensenyament al bisbat de Girona, fins a la Il.lustració", dins Arxiu de Textos Catalans Antics, 12 (1993), 273-301.
90.- "La diòcesi de Girona de 1906 a 1925", dins Església i societat a la Girona contemporània, Girona 1993 (Quaderns del Cercle d'Estudis Històrics i Socials, 9), 73-115.
91.- Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Guia històrica i arquitectònica, Barcelona (Curial) 1993, 64 p.
92.- [Col.laboració amb Jaume Reixach], La parròquia de Santa Maria de Blanes (Col.lecció Sant Feliu, 16), Blanes 1993, 70 p.

1994
93.- Arbúcies cristiana, (Col.lecció Sant Feliu, 17) Arbúcies 1994, 76 p.
94.- Sant Ferriol de Besalú (Col.lecció Sant Feliu, 18), Sant Ferriol, 1994, 70 p.
95.- "Sis-cents pidolaires (1368-1540). Captius, esclaus i peregrins", dins Estudis del Baix Empordà 13 (1994), 137-165.
96.- Concilis Provincials Tarraconenses. Barcelona, ed. Proa, 1994, 195 pp.
97.- "Bibliografia del doctor Jaume Marquès", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 33 (1994) 25-36.
98.- "Confraries medievals del bisbat de Girona", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 34 (1994), 335-375.

1995
99.- Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300), Figueres, 1995, 404 pp.
100.- Esteve Pruenca i Bayona(+) Diplomatari de Santa Maria d'Amer, Edició i introducció a cura de Josep M. Marquès, Barcelona, 1995.
101.- "Les actes de consagració de les esglésies d"Arbúcies, Vallcanera i Martorell (s. X)", dins Quaderns de la Selva 7 (1994), 151-156.
102.- "El govern episcopal de la Bisbal", dins Estudis del Baix Empordà, 14 (1994), 137-149.
103.- [Col.lab. amb Miquel S. Gros] "L"Antifonari de Sant Feliu de Girona -Girona, Museu Diocesà, ms. 45-", dins Miscel.lània Litúrgica Catalana, VI, Barcelona, 1995, 177-326.
104.- "Cultes de sants medievals": ponència al XVIIIè col.loqui general de la Societat d"Onomàstica (Girona, 22 i 23 d"octubre de 1993), dins Societat d"Onomàstica. Butlletí interior LIX (1994) 11-30.

1996
105.- "Notes històriques sobre la diòcesi de Girona i les seves parròquies", dins Butlletí de l"Església de Girona 138 (1996) 91-134.
106.- El temple parroquial de Navata, Navata 1996, 40 pp. (Col.lecció Sant Feliu, 19).
107.- "Llinatges medievals de l"Empordà", dins Annals de l"Institut d"Estudis Empordanesos 28 (1995), 89-117.
108.- "Creació i extinció de parròquies al bisbat de Girona", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 35 (1995), 405-446.
109.- "Set cenobis femenins de l"Empordà", dins Estudis del Baix Empordà 15 (1995), 69-100.
110.- "Esglésies del Baix Empordà", dins Estudis del Baix Empordà 15 (1995), 35-67.
111.- Fornells: l"església i l"Església, Fornells, 1996, 82 pp. (Col.lecció Sant Feliu, 20).

1997
112.- "Nota sobre vicissituts de Santa Maria del Roure", dins Annals de l"Institut d"Estudis Empordanesos, 29 (1996), 161-175.
113.- Col.lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300), Barcelona (Fundació Noguera, Col.lecció Diplomataris, 11), 723 pp.
114.- "Anàlisi del concili Tarraconense", dins Qüestions de Vida Cristiana, 185 (1997), 85-96.
115.- "Parròquies i divisió administrativa del territori, fins al s. XI", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 38 (1996-7), 1501-1520.
116.- Cultura i art d"església a la diòcesi de Girona, 1986-1997, Girona, Institut Superior de Ciències Religioses, 1997, 56 pp.

1998
117.- "La parròquia de Púbol", dins Estudis del Baix Empordà 17 (1998), 91-106.
118.- Guía-inventari de l"Arxiu Diocesà de Girona, Girona, 1998, 185 pp.
119.- "Comitents i documentació de l"art d"església al bisbat de Girona, s XVI", dins De Flandes a Itàlia. El canvi de model en la pintura catalana del segle XVI: el Bisbat de Girona, Girona, 1998, 23-29.
120.- "Índexs dels Annals (1946-1996)", dins Institut d"Estudis Gironins. Mig segle de vida acadèmica (1946-1996), Girona, 1998, 33-121.
121.- Articles "biblioteques eclesiàstiques", "catequesi", "confraria" i altres, dins Diccionari d"Història de l"Església de Catalunya", I, Barcelona, 1998.
122.- "Redescobriment d"inscripcions medievals a Sant Feliu de Girona", dins Revista de Girona 191 (1998), 32-38.

1999
123.- Masos de Fornells, Fornells (Ajuntament) 1999, 239 pp.
124.- "Construcció de les esglésies de Palafrugell i Mont-ras (1588ss)", dins Estudis del Baix Empordà, 18 (1999), 55-64.
125.- "L"arxiu de Francesc de Cardona i la seva família valenciana (segle XVII), dins Analecta Sacra Tarraconensia 71 (1998), 499-536.
126.- "El concili Tarraconense de 1717; el procediment", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 39 (1998), 217-233.
127.- "Recensió de R. Martí, Col.lecció diplomàtica de la seu de Girona (817-1100)", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 39 (1998), 461-470.
128.- "Rodalies d"algunes parròquies de la Garrotxa", dins Patronat d"Estudis Històrics d"Olot i comarca. Annals 1996-1998, 99-130.
129.- "Els personats i permutes de beneficis al bisbat de Girona (s. XVI-XVIII)", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 40 (1999), 145-183.

2000
130.- "Organistes i mestres de capella de la diòcesi de Girona", dins Anuario Musical 54 (1999), 89-130.
131.- "Canadal i Caneres, serrells del Roure", dins Annals de l"Institut d"Estudis Empordanesos 32 (1999), 99-111.
132.- [Col.laboració amb Érika Serna] "La família Trilla i el sepulcre del cavaller Asbert (+1334) de Vilanova de la Muga", dins Annals de l"Institut d"Estudis Empordanesos 32 (1999), 113-125.
133.- "Tomàs de Lorenzana, bisbe de Girona, un funcionari benefactor (1775-1796)", dins Bisbes, Il.lustració i jansenisme a la Catalunya del segle XVIII, Vic 2000, 11-87.
134.- Articles "Girona, bisbat i catedral", "historiografía religiosa a Catalunya", "missa", i altres, dins Diccionari d"Història de l"Església de Catalunya", II, Barcelona, 2000.
135.- Pies paraules. Anàlisis de llenguatge religiós (Col.lecció Francesc Eiximenis, 7), Girona 2000, 96 pp.
136.- Ermites i santuaris de la diòcesi de Girona (Col.lecció Francesc Montsalvatje, 4), Girona 2000, 183 pp.
137.- Carreres dels col.laboradors de bisbes de Girona, 1600-1774, dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins XLI (2000), 125-178.
138.- Recensions de "Llibre verd de la ciutat de Girona", a cura de Ch. Guilleré, M. Jiménez, "La catedral de Girona en el segle XVIII" i J. Alturo, "Studia in codicum fragmenta", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins XLI (2000), 565-587.
139.- Per les esglésies, Girona 2000 (Quaderns de la Revista de Girona, núm. 88), 96 pp.
140.- [Col.laboració amb Pep Vila] "Llicències i permisos de representacions teatrals en les comarques gironines de la Contrareforma", dins Arxiu de Textos Catalans Antics 19 (2000), 481-502.
141.- [Col.laboració amb Enric Moliné] "Els bisbes auxiliars antics a Catalunya (1320-1550)", dins Analecta Sacra Tarraconensia 72 (1999), 5-50.

2001
142.- Articles "processó", "sínodes", i altres, dins Diccionari d"Història de l"Església de Catalunya", III, Barcelona, 2001.
143.- (Col.lab. amb Jacint Raventós), Els hospitals de les comarques gironines, Barcelona 2001 (Història dels Hospitals de Catalunya, II), 19-36.
144.- "El temple de Sant Feliu de Girona, al s. XIV", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins XLII (2001) 131-150.
145.- [Col.laboració amb Pep Vila] "Referències al teatre medieval en les actes capitulars de la catedral de Girona", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins XLII (2001), 261-280.
146.- "Al marge del dret canònic diocesà de Girona durant la baixa Edat Mitja" [recensió de S. Bueno, El derecho canónico catalán ...], dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins XLII (2001), 691-706.

2002
147.- "Santa Maria de Vilabertran, els homes i l"edifici", dins Santa Maria de Vilabertran, 900 anys (Monografies empordaneses, 7), Figueres, 2002, 33-46.
148.- L"església parroquial de Sant Pere de Figueres, Figueres, 2002 (Col.lecció Sant Feliu, 23, 80 pp
149.- "Tomàs Mieres i la seva obra" (recensió), dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins XLII (2001), 351-363.

2003
150.- "El seminari de Girona, de 1600 a 1936", dins Dominus Vobiscum. Història i vida del Seminari de Girona, Girona 2003, 7-29.
151.- "Processos anteriors al 1500 de l"Arxiu Diocesà de Girona", dins Annals de l"Institut d"Estudis Gironins 44 (2003), 145-178
152.- "La diòcesi de Girona i la cultura, al segle XX. Fets i qüestions", dins Germinabit. L"expressió religiosa en llengua catalana al segle XX. Diòcesi de Girona, Barcelona 2003, 25-58.

2005
153.- "El monestir d'Amer: persones i institucions", dins Quaderns de la Selva 17 (2005), 53-80 p.
154.- [col·laboració amb Francesc Feliu] "Ordinari [Ritual] de Girona: 1502", transcripció i estudi introductori, Girona, (2006), Col·lecció Francesc Montsalvatje, 6. 183 p.
155.- "Vida i mort de l'Acció Catòlica gironina (1940-1963), dins Miscel·lània Lluís Esteve de l'Institut Estudis del Baix Empordà, (2006) 185-208.
156.- "Historia de la diocesis de Gerona", dins de Historia de las diócesis españolas. II: Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Gerona. Madrid, 2006. 708 p.

2007
157.- "Sant Feliu versus Sant Narcís", dins revista de Girona 2006 (240), 79-86 p.
158.- [col·laboració amb Jaume de Puig i Oliver]. "Lletres del bisbe de Girona. Segle XIV". Vol. I (n.1-60). Barcelona, 2007. 744 p.
159.- Impresos dels s.XV-XVI. Biblioteca del Seminari de Girona". Girona, 2007. Col·lecció Francesc Montsalvatje, 7. 247 p.
160.- "Una història de la diòcesi de Girona (ca. 300-2000)". Girona-Barcelona, 2007. 325 p.


Col·laboradors arxiu

Pere Trijueque i Fonalleras

Albert Serrat

Alfons Martinell

Equip desenvolupador

Cap de projecte: Enric Mayol Sarroca

Enric Mayol Sarroca

Doctor Enginyer en Informàtica FIB (Facultad Informàtica Barcelona) - UPC (Universitat Politècnica Catalunya)

Director del projecte de construcció de la web

Desenvolupador: Gerard Cobas Bussot

Gerard Cobas Bussot

Estudiant d'enginyeria informàtica a la FIB (Facultad d'Informàtica de Barcelona) - UPC (Universitat Politècnica Catalunya)

Ha realitzat la construcció de la web com a treball final de grau.

Contactar amb webmaster@arxiuadg.org