Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

               

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és el Bisbat de Girona (d’ara endavant el Bisbat) amb CIF R1700002G i domicili a plaça del Vi, núm. 2, tel. +34 972 41 27 20, adreça electrònica bisbatgirona@bisbatgirona.cat, www.bisbatgirona.cat

 

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de correu electrònic, formularis de contacte de la nostra web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat.

Usuaris arxiu. Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades amb la finalitat de registrar les persones que utilitzen els serveis de l’arxiu i la documentació consultada. Tractem les dades en base al consentiment de la persona interessada.

Informació de serveis. Amb l’autorització dels usuaris les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els nostres serveis i iniciatives. Tractem aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions.

 

 A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

 

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment

 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.

A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.

A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si  li pot comportar un perjudici.

 

Com es poden exercir o defensar els drets?

 Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita al Bisbat de Girona, a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a bisbatgirona@bisbatgirona.cat Indicant en tots els casos "Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpo@bisbatgirona.cat