QUOTES DELS SERVEIS DE L’ARXIU DIOCESÀ, L’ARXIU CAPITULAR I LA BIBLIOTECA DIOCESANA DEL SEMINARI

La consulta dels fons arxivístics i la consulta i préstec de llibres de la biblioteca es pot fer de forma gratuïta, però hi ha unes quotes pels serveis que s’ofereixen. Aquestes aportacions van destinades a la conservació i restauració del patrimoni documental diocesà.

1. Impressió de partides dels llibres parroquials digitalitzats feta directament pels usuaris des d’un ordinador de la Sala de consulta, sense dret a reproducció: 0,50 € per còpia.

2. Captació d’imatge de documents concrets de l’Arxiu o de pàgines d’obres de la Biblioteca, per a ús privat i de recerca de l’investigador, feta directament per l’usuari, prèvia signatura de conveni: 1 € per imatge. Els estudiants universitaris i els doctorands degudament acreditats tindran una reducció del 50%.

3. Imatge en suport digital de documents concrets de l’Arxiu o d’obres de la Biblioteca per a ús privat i de recerca de l’investigador, prèvia signatura de conveni: 10 € per imatge (més de tres imatges: 8 €/u, més de deu: 6 €/u).

4. Imatge en suport digital de documents concrets de l’Arxiu o d’obres de la Biblioteca, amb dret de reproducció, prèvia signatura d’un conveni específic per la publicació: 75 € per imatge (per a publicacions de tesis doctorals: 20 € per imatge).

5. Còpia certificada literal d’una partida sagramental: 25 € (Certificat amb les dades principals: 18 €; Certificat negatiu: 15 €). Les certificacions que tenen per finalitat la recepció d’un sagrament són gratuïtes.

6. Autentificació d’una impressió d’un document digitalitzat: 10 €.

7. Recerca d’una partida: segons temps dedicat, mínim 15 €/u.

8. Impressió de partides sagramentals a càrrec del personal de l’Arxiu: 6 €/u.

9. Impressió d’un document no sagramental a càrrec del personal de l’Arxiu: 8 €/u.

10. Tramesa de la documentació:

- Catalunya i Espanya: 2 €.

- Estranger: 3 €.

El personal de l’Arxiu no efectua investigacions, transcripcions o traduccions per als usuaris particulars.